My schedule

PERIOD 1 - AP Physics 1
PERIOD 2 - AP Physics 1 
PERIOD 3 - Prep Day 1/AP Physics Day 2/Prep Day 3
PERIOD 4 - Hall Duty Day 2/AP Physics Day 3/Prep Day 4
Lunch A
PERIOD 5 - AP Physics 1 
PERIOD 6 - AP Physics 1
PERIOD 7 - Prep Day 1/AP Physics Day 2/AP Physics Day 3
PERIOD 8 - Prep